Một doanh nghiệp xây dựng lãi gần 400 tỷ nhờ đầu tư cổ phiếu

Năm 2021, Licogi 14 dùng 486 tỷ đồng đi đầu tư chứng khoán và mang về kết quả ấn tượng khi lãi từ khoản đầu tư này lên tới 385 tỷ đồng.